De oudercommissie

Wat is een oudercommissie?

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van het kinderdagverblijf, peutergroep of buitenschoolse opvang. De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders van de kinderen die op het KCK worden opgevangen. Vanuit de wet Kinderopvang moet er voor elke vorm van kinderopvang een oudercommissie worden aangesteld met minimaal 3 leden.

Wie zitten er in de oudercommissie?

De oudercommissie bestaat op dit moment uit vier leden. Dit zijn Lex, Marloes, Vinesh en Denise.

Waarom een oudercommissie?

Het doel van een oudercommissie is om de kwaliteit van onze kinderopvang te behouden en te verbeteren waar nodig. Jij als ouder kan hierbij helpen! De oudercommissie heeft inspraak in bepaalde aspecten, zoals voorgestelde wijzigingen van prijzen of openingstijden. Daarnaast kun jij ideeën direct met het management overleggen en speel je een rol in de communicatie tussen ouders en kinderopvang.

Wat doet een oudercommissie?

Op het KCK wordt ongeveer 6x per jaar vergaderd, waarbij deels gezamenlijk met de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Hierbij is de locatie manager van de opvang en de KCK directeur aanwezig. De gezamenlijke vergadering versterkt de eenheid op gedeelde onderwerpen van school en opvang in het kindcentrum. Bij gezamenlijke onderwerpen valt bijvoorbeeld te denken aan kindcentrumbrede themaweken en huisvesting.

Daarnaast is er 4 keer per jaar een overleg met de centrale oudercommissie waar alle oudercommissies een oc-lid naar toe sturen.

• De oudercommissie denkt mee over veranderingen, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management over de adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd

• De oudercommissie vertegenwoordigt de belangen van ouders (en kinderen) bij het management van het kinderdagverblijf, peutergroep of buitenschoolse opvang

• De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor ouders, onderhoudt contacten met ouders en bevordert een goede, heldere informatievoorziening

• De oudercommissie oefent invloed uit op de uitvoering van wet- en regelgeving, financiering en kwaliteitsontwikkeling op de opvang (waaronder veiligheid, gezondheid en ontwikkeling van het kind)

• De oudercommissie organiseert normalitair ouderavonden en/of feesten. Op het KCK is hiervoor een activiteitencommissie aangesteld die KCK breed (school en opvang) activiteiten organiseert.

Heb je vragen, ideeën of zelf interesse om in de OC plaats te nemen, spreek ons dan gerust aan! De OC is via e-mail te bereiken op: kcoc@kckoningskwartier.nl