Missie en visie

Missie

Trots op jezelf, blij met een ander! Wij willen kinderen nieuwsgierig maken naar zichzelf en de ander. Ieder kind is anders en leert anders. Iedereen binnen het KC Koningskwartier leert van en met elkaar. 

We bieden ze een plek waar ze met plezier samen leren. Hierbij leren we de kinderen kritisch kijken naar hun eigen handelen en trots zijn op wie ze mogen zijn. 

We kiezen voor inclusief denken en thuis nabij onderwijs. Dit betekent dat we van mening zijn dat in principe alle leerlingen recht hebben op het samen naar school gaan.

Het kindcentrum kenmerkt zich dan ook door een uitgebreide zorgstructuur en een positief pedagogisch klimaat.

Visie

KC Koningskwartier is een plek waar kinderen van 0-13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen.

Hier werken wij met enthousiasme, vanuit gezamenlijke en individuele deskundigheid aan dezelfde doelen en in hetzelfde pedagogisch klimaat. We zorgen voor het verwerven van kennis en vaardigheden en dragen naar vermogen bij aan een voor elke leerling optimale en brede ontwikkeling.

Van de groepen met de leeftijden 0 t/m 13 jaar voeren we een doorgaande lijn in het hanteren van omgangsregels. We werken aan de ontplooiing van de zelfstandigheid van de kinderen. Hierbij denken wij aan zelf verantwoordelijkheid leren nemen: elkaar helpen, samen problemen oplossen en zorgvuldig omgaan met materiaal. Samenwerken en als groep één geheel vormen door middel van betrokkenheid zorgt voor een veilige en warme leer- en leefomgeving.

Het team van KC Koningskwartier vormt een professionele leergemeenschap. Dit houdt in dat we door gedeelde verantwoordelijkheid samen vorm geven aan ons onderwijs. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het beleid binnen de school. We leren van en met elkaar, zodat we ons onderwijs continu toetsen en verbeteren aan recente ontwikkelingen binnen het onderwijs. Hierin maken wij bewuste keuzes en zetten wij wat de leerlingen nodig hebben centraal.

We werken met het leerstofjaarklassensysteem. De leerkrachten geven adaptief onderwijs; door te differentiëren wordt er goed ingespeeld op de verschillende leerbehoeften in een groep en wordt er actief gewerkt aan het vergroten van de relatie, competentie en autonomie van de leerlingen. De kleuters werken in heterogeen samengestelde groepen. Vanaf groep 3 geven wij les volgens het EDI-model. Dit doen we onder andere door te werken met dag- of weektaken.

Regelmatig overleg en evaluatie zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn. Onze manier van werken stimuleert de kinderen om zoveel mogelijk uit zichzelf te halen op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied. Vanuit een basis van veiligheid en goede sfeer willen we minimaal een opbrengst behalen die overeenkomt met de Referentienorm vanuit de Inspectie voor onze doelgroep.