Thuis nabij

Overkoepelend doel
Voor alle kinderen van 0 t/m 8 jaar in het Kindcentrum Koningskwartier bieden we een dekkend netwerk van onderwijs en ondersteuning. Voor alle kinderen van 9 jaar en ouder maakt het team van het kindcentrum een gezamenlijke afweging of zij de juiste ondersteuning kunnen bieden, vanuit de grondhouding “Ja, en we kijken gezamenlijk hoe…”

Kindcentrum Koningskwartier is gestart met een aantal inhoudelijke uitgangspunten om zich te kunnen ontwikkelen tot een inclusief kindcentrum.

  • Het is een kindcentrum van de wijk.

KC Koningskwartier heeft zich ontwikkelt tot een kindcentrum van de wijk. De instroom van kinderen vanuit Zevenhuizen is groot. Kinderen van buiten Zevenhuizen kunnen in principe geen onderwijs volgen op KC Koningskwartier, dit om te voorkomen dat KC Koningskwartier een regiofunctie krijgt. KC Koningskwartier is binnen dorpskern Zevenhuizen wel in gesprek met andere scholen om te kijken of zij een passende plek kunnen zijn voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

  • De medewerker is de sleutel tot het succes.

We investeren stevig in mensen, in de kwaliteit en in de samenwerking.
De professionele ontwikkeling van medewerkers heeft aandacht binnen KC Koningskwartier. Het afgelopen schooljaar heeft de focus gelegen op het ontwikkelen van leerteams en het creëren van de juiste mindset voor een inclusief kindcentrum. Ook het komende schooljaar zal dit uitgangspunt aandacht blijven verdienen.

  • Binnen het kindcentrum zelf wordt geboden wat kinderen aan aanvullende ondersteuning/uitdaging nodig hebben.

Het ondersteuningsteam brengt de ondersteuningsbehoeften van de kinderen in kaart. Gezamenlijk wordt er gezocht naar de best passende oplossing voor het kind.

  • De expertise binnen het kindcentrum richt zich op het kind -laagdrempelig, vroegtijdig en thuisnabij- maar ook op de medewerker.

Het zojuist genoemde ondersteuningsteam brengt de ondersteuningsbehoeften van kinderen in kaart.

  • Het kindcentrum is een lerende omgeving voor het kind en de medewerker.

KC Koningskwartier is per oktober 2022 verhuisd naar de nieuwbouwlocatie. Dit heeft voor dit schooljaar voldoende ruimte geboden voor kinderen om een lerende omgeving te ontwikkelen. Echter, de groei leidt nu al tot nieuwe uitdagingen. Binnen de teamontwikkeling is er veel ruimte voor de ontwikkeling van de medewerker.

  • Het kindcentrum creëert een veilige plek waarbinnen iedereen zich breed kan ontwikkelen.

Er is ruimte voor ieders zijn ontwikkeling.

  • Het betrekken van ouders en kinderen bij de vormgeving van het kindcentrum is essentieel voor het resultaat.

Ouders zijn nauw betrokken bij het kindcentrum. Dit is onder andere gebleken tijdens de duidingssessie van Vertellis?! waarbij verschillende ouders vanuit de MR waren aangesloten.