Leerteams

Bij KC Koningskwartier wordt gestreefd naar continue ontwikkeling van de kwaliteit van de opvang en het onderwijs. De teamleden zijn verdeeld over vijf leerteams, die elk met hun eigen expertise aan de slag gaan om dit te realiseren. Hieronder ziet u welke leerteams in het jaar 2023-2024 zijn. Vanuit een doorgaande cyclus bepalen we elk jaar welke leerteams er worden geformeerd. Aan het eind van elk jaar vindt er een evaluatie plaats van de jaarplandoelen. Van hieruit bepalen we de jaarplandoelen voor het jaar daarop. De leerteams sluiten aan op de doelen die we voor dat jaar hebben geformuleerd.

Verdiepen en verbreden

Vanuit het leerteam Verdiepen en Verbreden wordt er gewerkt aan een doorgaande leerlijn voor kinderen die Hoog- en Meerbegaafd zijn. 

Executief functioneren

Door middel van scholing "Fijn voor je Brein"en vanuit dit leerteam ontvangt het team tools om de betrokkenheid van de kinderen tijdens de lessen te vergroten.  Bewegend Leren wordt ingezet om het geleerde beter te laten beklijven, prikkelverwerking en aandachtspanne te reguleren. Door het brede aanbod verrijken we de lessen binnen het KC Koningskwartier. 

Rekenen

Rekenen vereist aandacht binnen het KCK. Dit leerteam gaat aan de slag met de leerlijnen, analyseren van het aanbod binnen de methode en vereiste vanuit de inspectienorm, opbouw van de lessen en  leerkrachtvaardigheden. 

Pedagogisch handelen

Kinderen leren in een veilige omgeving waar ze zich prettig voelen. Binnen deze werkgroep wordt er aan de hand van onze vijf pijlers:

  • Uniek
  • Groeien
  • Samen
  • Plezier
  • Respect

een vertaling gemaakt naar wat we van de kinderen verwachten in verschillende levensfases en welk leerkrachtgedrag erbij hoort om dit voor de kinderen mogelijk te maken. 

 

Burgerschap

Zichtbaar zijn in de wijk en verbinden met wijkactiviteiten vergroot de leefwereld van de kinderen. Nieuwsgierig zijn en op onderzoek gaan naar plekken die je nog niet kent. Dit bevordert Burgerschap. Hoe verhoud ik mij tot de wereld en hoe verhoud de wereld zich tot mij. Ongeacht hoe klein jouw wereld nog is. In 2023-2024 zal er ook gestart worden met een leerlingraad.