Ouderbetrokkenheid

Zonder hulp van ouders kan het kindcentrum niet goed functioneren. De onderwijskundige kant blijft natuurlijk de verantwoordelijkheid van het onderwijsteam. Wij willen kinderen echter zo goed mogelijk begeleiden, in onderwijskundig én opvoedkundig opzicht. En daarbij is uw hulp onmisbaar.

We vinden het belangrijk dat de ouders betrokken zijn bij de ontwikkelingen op het kindcentrum. Een goed contact tussen de ouders en school is noodzakelijk. Ouders krijgen zoveel mogelijk informatie over het reilen en zeilen van het kindcentrum. Indien er vragen zijn vanuit de ouders zijn we ten aller tijden bereid om u mondeling of schriftelijk te informeren. 

Van de ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in het personeel van het kindcentrum. Begrip en respect voor elkaar is een uitgangspunt voor een goede communicatie. Tevens wordt er van hen verwacht aanwezig te zijn op de informatieavonden en contactmomenten. Immers de ouders zijn ervaringsdeskundigen!

 

Op het kindcentrum zijn de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten de eerst verantwoordelijken voor de kinderen, de directie heeft de eindverantwoording.

Ons kindcentrum wil de ouders en de leerlingen efficiënt en adequate informatie verstrekken d.m.v.:

  • De schoolgids als algemene informatiebron van het reilen en zeilen van de school.
  • Voortgangsgesprekken met de leerkrachten.
  • Via de Social Schools: dagelijkse gebeurtenissen, foto's, activiteiten van de groep. Wekelijks een terugkoppeling over wat er is geleerd. 
  • Maandelijkse mededelingen in de nieuwsbrief met daarin informatie over KC Koningskwartier: belangrijke data, activiteiten van en voor leerlingen, de medezeggenschapsraad, de ouderraad, etc. Deze nieuwsbrief ontvangt u via Social Schools.
  • Individuele besprekingen op aanvraag door medewerker van KC Koningskwartier, ouder of directie. 
  • Beleidsdocumenten zijn te lezen via de website. De meest recente documenten zijn hier geupload.